دلیل افزایش مداوم قیمت ها در بازار چیست؟
افزایش قیمت مواد غذایی در خرداد و تیر (پس از حذف ارز ترجیحی) برای دهک های کم درآمد ۳۷ درصد و برای دهک های پردرآمد ۲۹ درصد بوده است. با توجه به اینکه سهم خوراک در سبد هزینه برای دهک کم درآمد ۴۳.۳ درصد و در عشر پردرآمد ۱۷.۲ درصد است، مشخص است که فشار هزینه ای با حذف ارز ترجیحی بر خانوارهای کم درآمد تحمیل شده است.