دوره ای سازی روابط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در بلند مدت نزدیک بعید است/آمریکا ایده ها نهایی را علیه پوتین تحریک می تنبل/کشورهای بالقوه در پوشش های نئولیبرالی {تجدید نظر} کنند


عادی سازی روابط روسیه و اوکراین در آینده نزدیک بعید است/آمریکا افکار عمومی را علیه پوتین تحریک می کند/کشورهای احتمالی در سیاست های نئولیبرالی تجدید نظر کنند

دانشیار دانشکده جواهر لعل نهرو اظهار داشت: دانشکده جواهر لعل نهرو معادله ای را کدام ممکن است در نتیجه تشکیل خوب سیستم قدرت جدید تبدیل می شود، اصلاح خواهد داد.


کوبی اوشا، دانشیار دانشکده جواهر لعل نهرو همراه خود تعیین مقدار تحولات مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین به ایلنا اظهار داشت: احتمال تغییر این نبرد به مبارزه فرسایشی در اطراف اجتناب کرده اند افکار نیست. . همراه خود ملاحظه به ماهیت این مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیح اوکراین توسط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو، اگر ۲ طرف همراه خود بالا دادن به مبارزه موافقت نکنند، احتمالاً این نبرد ها به سایش شکسته نشده خواهد داد.


وی افزود: ظریف ترین موضوعاتی کدام ممکن است در مذاکرات صلح روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین به آن است پرداخته تبدیل می شود، الحاق کریمه به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال جمهوری های دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک در جهان دونباس اجتناب کرده اند اوکراین است. هرگونه پیشرفت در موضع اوکراین در قبال روسیه به روابط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا وابسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل احتمال دوره ای سازی روابط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در بلند مدت نزدیک بعید است.


اوشا افزود: «پوشش‌های آنگلوساکسون آرم می‌دهد کدام ممکن است آن‌ها می‌خواهند همراه خود تسلیح اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کمک‌های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی به این مبارزه به همان اندازه روزی کدام ممکن است می‌توانند شکسته نشده دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورش را تضعیف کنند». روسیه به سادگی اجتناب کرده اند این مبارزه کف دست نمی کشد از در جاری مبارزه همراه خود شبح ناتو است. روسیه قابل مقایسه با قبلی در مبارزه علیه ناپلئون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیتلر این مبارزه را متوقف نخواهد کرد به همان اندازه روزی کدام ممکن است پیروز شود. در چنین شرایطی اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، این نبرد ها شکسته نشده پیدا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مبارزه فرسایشی تغییر تبدیل می شود.


چرنوبیل پس اجتناب کرده اند فاجعه سال ۱۹۸۶ بسته شد، با این حال مرحله بالای تشعشعات هسته ای در جهان ای کدام ممکن است نیروگاه در آن قرار دارد همچنان درگیر کننده است. از این نیروگاه در مسیری قرار دارد کدام ممکن است مختصر ترین مسیر بالقوه اجتناب کرده اند بلاروس به کیف است. مطابق همراه خود هدف روسیه، تصرف فوری شهرهای مهم اوکراین قابل مقایسه با کیف، خارکف، خرسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره است، به عقیده متعدد اجتناب کرده اند تحلیلگران، اشغال این جهان توسط نظامی روسیه نسبتاً به نظر می رسد مانند است.


وی با توجه به توجه انداز روابط بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینسک همراه خود ملاحظه به نبرد حال در اوکراین اظهار داشت: روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس اجتناب کرده اند تذکر اتحاد فوق العاده نزدیک هستند. روسیه به بلاروس کمک کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند انقلاب رنگی جلوگیری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوکاشنکو را اجتناب کرده اند سقوط در اعتراضات فعلی نجات داد. عدم ورود به آب های آزاد (محصور در خشکی) روسیه را مجبور کرد برای کمک های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ارتش به روسیه تکیه تنبل. روسی زبان مناسب ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوتین قول داد کدام ممکن است هرگونه حمله ارتش به بلاروس تهاجم به گرد و غبار روسیه تلقی خواهد بود.


اوشا اظهار داشت: نزدیک کردن لوکاشنکو همراه خود پوتین مورد حمایت جریان های سیاسی لیبرال نیست کدام ممکن است وابستگی بیش اجتناب کرده اند حد به روسیه را تهدیدی برای استقلال بلاروس می دانند.


این تحلیلگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک دانشکده بلند مدت سیاسی پوتین را پس اجتناب کرده اند مبارزه کنونی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین پیش سوراخ بینی کرد: «اجتناب کرده اند تحریک کردن مبارزه، شناخت پوتین در ایده ها نهایی روسیه مرتفع است. طبق خوب نظرسنجی، حدود ۷۰ نسبت روس ها اجتناب کرده اند اقدامات پوتین حمایت می کنند. به گزارش خبرگزاری مکعب، بر مقدمه نظرسنجی از هفت به همان اندازه ۱۳ مارس، اعتقاد نهایی به پوتین ۸۰ نسبت مرتفع است. قذافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره او را ابتدا شناخته شده به عنوان خوب دشمن، سپس خوب شورشی، سپس شناخته شده به عنوان خوب تروریست، سپس شناخته شده به عنوان خوب قاتل، سپس شناخته شده به عنوان جنایتکار علیه بشریت، سپس شناخته شده به عنوان خوب جنایتکار جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام شناخته شده به عنوان خوب قاتل راه اندازی شد می کنند. چنین داستان هایی در وب های اجتماعی نیز به نظر می رسد تبدیل می شود. فیسبوک؛ این رسانه اجتماعی هیچ محدودیتی برای اطلاعات چاپ شده شده {در این} جامعه های اجتماعی علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوتین تحمیل نمی شود.


وی افزود: پوتین برگزیده شده افراد روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها افراد این ملت حق دارند مدیریت ملت شخصی را اصلاح دهند. تاکتیک ناتو تحریک روسیه به مبارزه، سرنگونی مقامات پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به توانایی رساندن مقامات تحمل مدیریت آمریکا در روسیه است. انگیزه بی نظیر جو بایدن اینجا است کدام ممکن است بگوید پوتین {نمی تواند} در توانایی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوریس جانسون را متهم تنبل کدام ممکن است استفاده پوتین اجتناب کرده اند “تاکتیک های وحشیانه علیه غیرنظامیان بی ضرر” در اوکراین در راستای این هدف است.


اوشا اظهار داشت: «بعد از همه تردیدهای زیادی موجود است کدام ممکن است آرزوهای رهبران غربی در پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه برآورده شود، چون آن است با توجه به صدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قذافی تکمیل شد.


من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم روسیه یکی اجتناب کرده اند بهترین صادرکنندگان نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین است. نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین تأثیر شدیدی بر بازار جهانی قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی قدرت ممکن است داشته باشد. آژانس در سراسر جهان قدرت (IEA) با توجه به فاجعه قدرت احتمالاً در بلند مدت هشدار داده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کشورهای در سرتاسر جهان خواست به همان اندازه اقداماتی برای کاهش بلعیدن قدرت بردارند.» به مشاوره این آژانس، روسیه پس اجتناب کرده اند آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی سومین تولیدکننده غول پیکر نفت در سیاره باقی خواهد ماند. ایمنی قدرت اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا سلطه به بنزین روسیه تکیه کن است.


اوشا شکسته نشده داد: اکنون کدام ممکن است غرب به مدیریت آمریکا بخش قدرت روسیه را تحریم کرده است، اتحادیه اروپا کدام ممکن است ۴۰ نسبت قدرت شخصی را اجتناب کرده اند بنزین روسیه تامین می تنبل باید دارایی ها متنوع پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم مواجه خواهد بود. اعتراضات پیش اجتناب کرده اند روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ورود مسکو به موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای قدرت غربی، همراه خود ملاحظه به وابستگی اروپا به نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین، از نزدیک به ایمنی قدرت اروپا آسیب می زند. متعدد اجتناب کرده اند کشورهای اتحادیه اروپا باید در ایمنی قدرت شخصی {تجدید نظر} کنند. با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، این چیزها مبارزه فرصتی است برای کشورهایی قابل مقایسه با چین، هند، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره به همان اندازه در ورزش های تجاری، پول سراسری شخصی را همراه خود روبل جایگزین کنند. چین، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی همراه خود این شرایط موافقت کرده اند کدام ممکن است همراه خود روسیه خرید و فروش کنند.


وی اظهار داشت: اگر کشورهای غرب آسیا بتوانند این فاجعه را به فرصتی برای سیستم قدرت اوراسیا برای بدست آوردن به ایمنی قدرت همراه خود تامین منابعی کدام ممکن است آسیب کمتری برای اطراف زیست دارند تغییر کنند، دائما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت صحیح در جاری حرکت هستند. در نتیجه تشکیل خوب سیستم قدرت جدید تبدیل می شود. تخصص روسیه علاوه بر این بالقوه است متعدد اجتناب کرده اند کشورهای غیر غربی را به بازنگری در پوشش های نئولیبرالی سوق دهد. پیامدهای زیانبار این پوشش ها بر ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسدود شدن دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های ملت ممکن است به بالا جهانی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هژمونی غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا منجر شود. از چنین اقداماتی تعیین کنید جدیدی اجتناب کرده اند استعمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی دارایی ها توسط توانایی های مسلط است.انتهای پیام/