دور باطل انحصار خودرو با واردات/اجاره شرکتی و انحصار در بازی جدید وزارت رازداری
سید کریم حسینی گفت: بازگشت دوباره به ایران خودرو و سایپا و اعطای مجوز واردات به آنها خواسته مردم نیست. مسئولیت مستقیم تنظیم بازار خودرو، بازار عمومی جامعه و دولت، تنظیم بازار و کنترل قیمت ها بر عهده وزارت حراست است که متأسفانه شاهد آن نبوده ایم.