دولت معتقد است به دلیل عدم آگاهی مردم از دستاوردها است که اعتراضات شکل گرفت/ بهادری جهرمی مانند سایر دولت ها.
محمود مرلوحی با انتقاد از نحوه برخورد دولت با اعتراضات مردم می گوید: متأسفانه این تفکر بر این باور است که ۹۹ درصد جامعه را در اختیار دارند و به همین دلیل حاضر نیستند روش خود را تغییر دهند و با تظاهرکنندگان به صورت مساوی صحبت کنند، بلکه حتی مثل هم عمل می کنند. اگر اتفاقی نیفتاده بود