دوم هولناک سقوط خودرو اجتناب کرده اند روی پل در عربستان + فیلم
خودرویی کدام ممکن است هنگام حرکت در پیچ ها تعادل شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهد باعث تصادف تبدیل می شود.