دیدار بن فرهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی همراه خود محوریت ایران


دیدار بن فرهان و مالی با محوریت ایران

وزیر امور خارجه عربستان در محیط بیستمین کنوانسیون در سراسر جهان دوحه همراه خود مشاور ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرد.


فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان در محیط بیستمین کنوانسیون در سراسر جهان دوحه همراه خود رابرت پولی مشاور ویژه آمریکا در امور ایران در محیط بیستمین کنوانسیون در سراسر جهان دوحه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.


بن فرحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی {در این} دیدار همکاری های دوجانبه عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در پرونده هسته ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات جاری در سراسر جهان {در این} زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.


وزارت خارجه عربستان همراه خود تایید برخی مزخرفات با اشاره به پوشش های جهان ای ایران، اظهار داشت کدام ممکن است ۲ طرف با اشاره به آسانسور اقدامات مشترک برای مقابله همراه خود این ورزش ها گفتگو کردند.انتهای پیام/