دیدار مهدی کشاورز همراه خود کودکان بی سرپرست وسط بی تجربه گوچان
مدیرعامل گروه جهان آزاد کیش در دیدار دلپذیر همراه خود ۲۲ کودک بی سرپرست کانون بی تجربه قوچان همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند این دیدار. آنها را شناخته شده به عنوان بهتر از مهمانان نوروزی کیش راه اندازی شد کنید.