رئیس معظم انقلاب اجتناب کرده اند فیلم توصیه می کنند
رئیس گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما در یادداشتی در تجلیل اجتناب کرده اند رئیس معظم انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند مونتاژ فیلم سینمایی «پرونده مهدی» به کارگردانی هادی هقاضی فر خبر داد کدام ممکن است در اکران سینماها قرار خواهد گرفت.