رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش باید بازداشت شوند/ برای مدرسین پرونده امنیتی مناسب کرده‌اند


فرج کمیجانی

رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: استارت اعتراض معلمین {در سراسر} ملت در سال جدید اجتناب کرده اند ابتدای اردیبهشت ماه زده شد. مدرسین در شهر‌های مختلف ملت برای بار تولید دیگری کف دست به اعتراض زدند؛ اعتراضاتی کدام ممکن است این بار همراه خود برخوردهای امنیتی بیشتری در کنار بود.

رویداد۲۴برای بازرسی مطالبات مدرسین همراه خود فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی اظهار داشت‌وگو کرده است. او درخواست شده است‌های مدرسین را به صورت مشروح خاص کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری معتقد است مقامات تمام درهای مذاکره همراه خود مطالبه‌پرهزینه را بسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا راه برخورد امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت را در پیش گرفته است. محتوای متنی اظهار داشت‌گو همراه خود کمیجانی را در شکسته نشده بیاموزید.

جان مدرسین به لب رسیده کدام ممکن است به جاده می‌آیند

فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی می‌گوید: موضوع مطالبات فرهنگیان برای درست در این لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال‌هاست کدام ممکن است موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام ممکن کارآمد هم برای رفع آن انجام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ازچندگاهی کدام ممکن است مدرسین جانشان به لب می‌رسد، به جاده‌ها می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به اعتراض می‌کنند، عمومی ارزش تیز کردن می‌کنند به مطالبات آن‌ها هم ملاحظه نمی‌شود.

۹ صدای مدرسین معترض را می‌شنوند ۹ اجازه دیدار حضوری می‌دهند

او می‌گوید: ساده در سال ۹۸ در مقامات روحانی کار مهمی کدام ممکن است به پایان رسید این بود کدام ممکن است ۲ کارگروه مجزا تشکیل شد؛ خوب کارگروه برای مطالبات بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کارگروه برای مطالبات شاغلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن درهای گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه برای گفتگو همراه خود مسئولان به روی مطالبه‌پرهزینه باز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتمان را عنوان می‌کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مشکلات نیز رفع شد معادل قالب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق‌العاده ویژه برای شاغلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن شدن لایحه رتبه‌بندی مدرسین کدام ممکن است اقدامات خوبی بودند. ولی در مقامات جدید درهای مذاکره انصافاً روی مطالبه‌پرهزینه صنفی بسته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیست وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، ۹ رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه، ۹ رئیس گروه امور استخدامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هیچ اهمیتی به درخواست شده است مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان قائل نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی برای گوش دادن به صدای مدرسین معترض نگذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دیدار‌های حضوری هم ندادند.


بیشتربخوانید: در اعتراضات سراسری مدرسین چه تحویل داد؟/ یکی اجتناب کرده اند معترضان: مگر اسیر گرفته‌اید؟


وقتی راه مذاکره را می‌بندند، تنها راه بقیه اعتراض است

کمیجانی می‌گوید: وقتی مسئولان درهای مذاکره را می‌بندند، ساده خوب راه برای اعتراض باقی می‌ماند آنهم اعتراض‌های خیابانی خودجوش کدام ممکن است عده‌ای اجتناب کرده اند معترضان اجتناب کرده اند آن استفاده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه برخورد‌های امنیتی شدیدی نیز همراه خود این اشخاص حقیقی می‌شود.

برای انواع زیادی اجتناب کرده اند مدرسین پرونده مناسب کرده‌اند

وی شکسته نشده داد: اکنون جو امنیتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای انواع کثیری اجتناب کرده اند مدرسین پرونده مناسب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آسیب بزرگی است کدام ممکن است متوجه مدرسین شده است. مدرسین مطالبه‌گر، درخواست شده است‌هایی دارند کدام ممکن است برای آن‌ها کف دست به اعتراض می‌زنند. بازداشت مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده‌سازی برای آن‌ها یکی اجتناب کرده اند مشکلات مطالبه‌پرهزینه است کدام ممکن است خواهان تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل این امور هستیم.

رئیس جمهور خوب کارگروه همراه خود اختیارات ویژه رئوس مطالب تدریجی

این پرانرژی صنفی مدرسین می‌گوید: یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهمی کدام ممکن است ما خواهان آن هستیم، اینجا است کدام ممکن است رئیس جمهور خوب کارگروه همراه خود اختیارات ویژه رئوس مطالب تدریجی کدام ممکن است رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه، رئیس گروه امور استخدامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نفر اجتناب کرده اند نمایندگان مدرسین مطالبه‌گر عضو تشکل‌های صنفی شناسنامه‌دار فرهنگیان در آن حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مسیر مطالبات فرهنگیان {به درستی} مطرح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند کارکارشناسی، نسبت به احقاق حق مدرسین اقدام شود.

در مقامات سیزدهم هیچکدام اجتناب کرده اند تشکل‌های صنفی مدرسین در هیچ سطحی به کلاس ها دعوت نشده‌اند

کمیجانی همراه خود خاص اینکه باید درخواست شده است‌های به‌حق مطرح‌شده تشکل‌های صنفی قانونی فرهنگیان اجتناب کرده اند طرف مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ملت به رسمیت شناخته شود، اظهار داشت: متاسفانه در مقامات سیزدهم به همان اندازه کنون اجتناب کرده اند هیچکدام اجتناب کرده اند تشکل‌های صنفی مدرسین در هیچ سطحی به کلاس ها دعوتی صورت نگرفته است.

او شکسته نشده می‌دهد: نکته بعدی قالب رتبه‌بندی مدرسین است کدام ممکن است در مجلس تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت. مدرسین معتقدند {در این} قالب ایراداتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امید ما این بود کدام ممکن است در آیین‌نامه‌ای کدام ممکن است برای این قوانین باید تدوین شود، ایرادات در قالب آیین‌نامه تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجوع شود. این آیین نامه توسط وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برای قوانین نظام رتبه‌بندی مدرسین ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دبیرخانه هیات مقامات داده شده کدام ممکن است فوق العاده سختگیرانه ترتیب شده است.

مبانی را جوری ترتیب کرده‌اند کدام ممکن است بدست آوردن به رتبه ۵ غیرقابل دستیابی شده است

کمیجانی در دلیل می‌گوید: طبق این قوانین مدرسین باید به ۵ گروه جدا کردن شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شرایط مندرج {در این} آیین‌نامه برای اخذ رتبه ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ شرایط فوق العاده سختی را اندیشه در مورد‌اند به طوری‌کدام ممکن است بدست آوردن به رتبه ۵ تقریبا غیرقابل دستیابی شده است. حتی خوب نفر هم نخواهیم داشت کدام ممکن است همراه خود اثبات دکتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه بالای ۲۵ سال راهی پیدا کند رتبه ۵ را کسب تدریجی. یعنی به همان اندازه این ابعاد مسیر را دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده کرده‌اند کدام ممکن است ۹ تنها هیچ مشکلی را رفع نکرد، اما علاوه بر این بر مشکلات هم اضافه کرده است.

دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی می‌گوید: ما در ملت قانونی داریم به تماس گرفتن قوانین مدیریت شرکت ها کشوری. این قوانین سال ۸۷ تصویب شد به همان اندازه حقوق کارگران مقامات هم‌تراز شود. متاسفانه {در این} تعدادی از سال این قوانین برای همه کارگران یکنواخت اجرا نشده است. یکسری آیتم‌ها برای تولید دیگری کارگران اعمال شده، با این حال برای فرهنگیان اجرا نشده هر دو ناتمام اعمال شده است متعاقباً مدرسین خواهان اجرایی شدن این قوانین به صورت درست برای خودشان نیز هستند.

صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به مدرسین است با این حال می‌خواهند آن را نهایی کنند

او می‌گوید: درخواست شده است بعدی کسب اطلاعات در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان است. این صندوق در سال ۷۴ تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف آن اجتناب کرده اند ابتدا شخصی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین مالک آن بودند، با این حال همواره توسط مقامات مدیریت شده است. فرهنگیان می‌گویند چون تصرف این صندوق شخصی است، شخصی صاحبان خانه صندوق باید در اداره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن مشارکت داشته باشیم. براساس پیگیری‌های مطالبه‌پرهزینه در مقامات روحانی، اساسنامه‌ای ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزنامه مناسب هم چاپ شد کدام ممکن است بر مقدمه آن، باید ۶ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیات امنای ۱۱ نفره مدیریت صندوق، طی خوب فرایند توسط مدرسین محدوده شوند. در مقامات سیزدهم وقتی وزیر جدید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به اینجا رسید، غیر از اینکه اساسنامه جدید را اجرا تدریجی، آن را جدا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهند تصرف آن را اجتناب کرده اند حالت شخصی هم در بیاورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان خوب نهاد نهایی غیر دولتی در بیاورند کدام ممکن است این کار خلاف قوانین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگیان از نزدیک معترض هستند.

خواهان راه اندازی گروه نظام معلمی ایران هستیم

کمیجانی همراه خود خاص اینکه ما خواهان راه اندازی گروه نظام معلمی ایران هستیم، اظهار داشت: راه اندازی این گروه {برای حرفه ای}‌تر شدن حرفه معلمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام‌مند شدن آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملت است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مطالبات قابل توجه مدرسین است کدام ممکن است در مجلس باید قانونگذاری شود به همان اندازه مدرسین بتوانند در امتیازات درمورد به مدیریت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش مشارکت قابل توجه داشته باشند. موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه خود شاغلان متناظر اجتناب کرده اند تولید دیگری مطالبات است؛ کدام ممکن است فرهنگیان شاغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشسته به صورت قابل توجه پیگیر هستند.

پاداش بالا خدمت مدرسین تیز کردن نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز {به روز} قطعا ارزش آن را دارد آن کمتر می‌شود

او شکسته نشده می‌دهد: بحث بعدی تیز کردن پاداش بالا خدمت معلمانی است کدام ممکن است سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند با این حال به همان اندازه به درست در این لحظه پاداش بالا خدمت شخصی را اکتسابی نکرده‌اند. همراه خود ملاحظه به تورمی کدام ممکن است در ملت داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد این پاداش روز {به روز} در جاری کاهش است. مقامات باید این پاداش‌ها را زودتر تیز کردن تدریجی به همان اندازه حق فرهنگیان اصولاً اجتناب کرده اند این تضیع نشود. بحث بیمه تکمیلی هم اجتناب کرده اند تولید دیگری درخواست شده است‌های مدرسین است.

غیر از پاسخگویی، برخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح می‌کنند

این پرانرژی امور مدرسین همراه خود خاص اینکه هیچ پاسخی تاکنون اجتناب کرده اند سوی مسئولین به مدرسین داده نشده است، تصریح کرد: غیر از اینکه پاسخگوی مطالبات باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن‌ها مذاکره کنند، برخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح می‌کنند.

وی شکسته نشده داد: ما بر این باوریم کدام ممکن است همراه خود بازداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی کردن منطقه مشکلات مدرسین رفع نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده صورت مشکل پاک خواهد بود. عده‌ای هم در نظر گرفته شده می‌کنند می‌توانند مدرسین را بترسانند کدام ممکن است تولید دیگری کف دست به اعتراض نزنند. این در حالی است کدام ممکن است معملمان جانشان به لب رسیده است.

در ۴۳ سال بعد اجتناب کرده اند انقلاب، مطالبات مدرسین در انتخاب هیچ دولتی نبوده است

کمیجانی می‌گوید: در ۴۳ سال بعد اجتناب کرده اند انقلاب معامله با به مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌های مدرسین در اصل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب هیچ دولتی نبوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مطالبات جمع شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در مرحله کلان مدیریتی باید انتخاب درستی گرفته شود.

رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش باید بازداشت شوند

او می‌گوید: معتقدم عاملان بی نظیر کدام ممکن است مدرسین را به جاده‌ها می‌کشانند، وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مقامات آقای رئیسی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر قراراست کسی بازداشت، دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانی شوند، باید این ۲ نفر بازداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانی شوند؛ چرا کدام ممکن است اگر این اشخاص حقیقی کارشان را به خوبی انجام می‌دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای مدرسین را می‌شنیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ گفتگو را بر مدرسین نمی‌بستند، کار به اعتراضات خیابانی کشیده نمی‌شد.