رازی کدام ممکن است بازیگر زن اجتناب کرده اند درگذشت حسن گوهرچی فاش کرد!
بهار افشاری تعدادی از سال پس اجتناب کرده اند درگذشت حسن جوهرجی همراه خود ناراحتی صحبت کرد.