رسانه شرط لازم است، ولی …
عباس رضایی ثمرین طی یادداشتی در الف نوشت: همزمان با کاهش بی‌سابقه مرجعیت رسانه‌های جریان اصلی که به دلایل مختلف از جمله اشتباهات بزرگ در سیاستگذاری رسمی، محدودیت‌های تحمیلی و برخی کژکارکرد‌ها در درون خود رسانه‌ها رخ داده؛ عجیب است که در ساختار مدیریتی کشور، شاهد اغراق عجیبی درباره نقش رسانه‌ها در تحولات جاری هستیم.