رمزگشایی اجتناب کرده اند فشار‌های مرزی طالبان همراه خود ایران/ طالب‌ها نمی‌دانند مرز چیست؟
شخصاً کلیه اتفاقاتی کدام ممکن است ما در مدت فعلی اجتناب کرده اند سوی انرژی‌های طالبان در بحث فشار‌های مرزی دیده ایم، همگی ناشی اجتناب کرده اند کمبود طالبان در اداره افغانستان، تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خواستن‌های حداقلی ساکنان این ملت است. به معنای واقعی کلمه هستند، طالبان اکنون دچار مرتب سازی “اضافه‌بار” شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی انجام وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسوولیت‌های فشرده شخصی در قالب خوب ساختار دولتی را ندارند.