رنگ بندی کرونایی شهر‌های ایران؛ انواع شهر‌های همراه خود وضعیت صورتی به صفر رسید


وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت گفتن کردکه انواع شهر‌های همراه خود وضعیت صورتی به صفر رسیده است.

  رویداد۲۴بر ایده فینال {به روز} رسانی‌های وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، انواع شهر‌های همراه خود وضعیت صورتی در ملت اجتناب کرده اند ۲ به ۰ شهر رسید. علاوه بر این انواع شهر‌های همراه خود وضعیت نارنجی اجتناب کرده اند ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش کشف شد.


اصولاً بیاموزید: فینال آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۷۲۲۱۱۲۱ نفر مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۱۰۷۲ نفر فوتی


علاوه بر این انواع شهر‌های همراه خود وضعیت زرد اجتناب کرده اند ۳۲۳ به ۳۲۱ شهر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهر‌های همراه خود وضعیت آبی اجتناب کرده اند ۷۵ به ۹۴ شهر افزایش کشف شد.