رهن عروسی تعدادی از میلیون تومان بود؟
بازخورد برخی اجتناب کرده اند مدیران شعب موسسه مالی ها کسب اطلاعات در مورد رهن عروسی: راهنمایی جدیدی {وجود ندارد} و رهن در جاری حاضر ۷۰ میلیون تومان است.