روایتی از شاهدان عینی از حادثه تروریستی شاهچراغ شیرازیکی از شاهدان عینی ماجرا را اینگونه بازگو می کند: در وقت اذان همینطور بود و منتظر بودیم که امام تکبیر کند که صدای جیغ زنان را شنیدیم و به طرف درب حرم دویدیم. پس دویدیم به سمت درب حرم. دید که یک نفر با کلاشینکف وارد حرم شد و به زائر شلیک کرد.