روحانیون نباید در مقابل مشکلات مردم سکوت کنند
استاد فقه و اصول حوزه های علمیه معتقد است که مردم به غیر از جناح های سیاسی، مجموع امور و فعالیت های حکومت و حکومت را برای حساب حوزه و روحانیت می نویسند و به همین دلیل هر حرکتی دستور مقامات و دولت و وزرا که این کار را می کنند، بالاخره برای حساب روحانیت نوشته می شود.