زمزمه خداحافظی زاکانی از شهرداری تهران


صندلی شهردار تهران لرزید

خوب کانال تلگرامی گاه به گاه اصولگرا نوشت کدام ممکن است علیرضا زاکانی شهردار تهران احتمالا در شهرداری تهران نخواهد ماند.

زمزمه خداحافظی زاکانی از شهرداری تهران

مناسبت ۲ جامعه خبری نیمه محرمانه نوشت: رصد کلاس ها خانه شورای شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کلاس ها برون سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط بندی فعالان بخش شهری آرم می دهد کدام ممکن است زاکانی در شهر تهران زیر پرس و جو خواهد سر خورد. شورا به همان اندازه تعدادی از ماه تولید دیگری.»

«سوء مدیریت شهر تهران»، «تعطیل بودجه ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل اجرا شهرداری»، «تصویر رسانه ای خیلی ضعیف از شهردار انقلابی»، «استفاده مدیران ارشد غیر مرتبط همراه خود بخش شهری»، «شعارهای نامفهوم شهردار، پایتخت نشینان، «نبود سند راهبردی اداره پایتخت»، «محیط های بیش از شمارنده حد در مدیریت تهران»، «اتصال فوق العاده خطرناک همراه خود شورای شهر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی از آن بازو از مهمترین اشیا هستند. دلایلی کدام ممکن است عناصر خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را به این ادراک رساند کدام ممکن است زاکانی بهتر از شهردار کوتاه مدت برای خوب فاصله خوب ساله است.

آگاه تبدیل می شود زاکانی همراه خود کشتی نامه های تهدیدآمیز به در میان اعضای شورای شهر تهران او را به ریختن از شهرداری تهران شبح کرده است، با این حال خاص نیست به همان اندازه چه حد از پاسخگویی وی جلوگیری احتمالاً وجود خواهد داشت. ناظران سیاسی معتقدند اگر جلوی عناصر مقاوم بیرونی شبیه حسین فدایی گرفته نشود، قطعا زاکانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شهردار تهران نخواهد شد.