زنی به شوهرش خیانت کردزن جوان به ماموران ذکر شد: برادرم سینا خوب ماه پیش از خانه خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری برنگشته است. او به همسرش مشاوره بود کدام ممکن است ۲ قالیچه زیبا را به زعفرانیه می برد، با این حال بعد از آن خبری از برادرم نشد.