زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد چقدر باید همراه خود هم شناخته شده شوند؟
منصفانه روانشناس همراه خود تاکید بر لزوم محبوبیت کافی زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد اجتناب کرده اند معیارهای عروسی ذکر شد: برای عروسی زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد باید بین سه به همان اندازه شش ماهگی تحقق کرد به همان اندازه طرفین همراه خود یکدیگر شناخته شده شوند. به ابعاد کافی.”