ساختار جدید ایران برای فریب دادن سرمایه خارجی
مدت اقامت خریداران خارجی اجتناب کرده اند سه سال به ۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان سپرده های می خواست برای این منظور اجتناب کرده اند ۲۵۰ هزار دلار به ۹۰ هزار یورو در انتخاب جدید وزیر کاهش کشف شد.