ساخت و ساز غیرمجاز عامل اصلی سیل امامزاده داود است
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در جریان آبگرفتگی منطقه امامزاده داود، خودرویی که در یکی از تأسیسات غیرمجاز واقع در مرزهای تنگه در کانال پارک شده بود، سقوط و ریزش کرد و کانال را مسدود کرد و این موضوع یکی از عوامل اصلی وقوع سیل است و خسارات آن افزایش قابل توجهی داشته است.