ستاره پرسپولیس مجبور به خداحافظی شد؟
مهاجم خوزستانی پرسپولیس همراه خود وجود اصرار پزشکان پزشکی متخصص تمایلی به جراحی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است بلند مدت ماهر شخصی را به خطر بیندازد.