سردار علایی: زمان فضا تکل روس ها اجتناب کرده اند دیپلماسی برجامی ایران فرا رسیده استروس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر میانجی ها باید اجتناب کرده اند مذاکرات جدا گذاشته شوند، همه میانجی ها جستجو در مزیت شخصی هستند.