سرزنده سیاسی: اگر مذاکرات به همان اندازه خوب ماه بلند مدت به بالا نرسد، تولید دیگری نباید به هماهنگی امیدوار باشیم


وی افزود: در نظر گرفته شده نمی‌کنم گروه هر دو مخالفت جمعی خاصی در الگو مذاکرات تاثیری به دلیل کار داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه شایعات ۹۸ سهم مفاد مذاکرات هماهنگی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی ۲ مورد تولید دیگری موجود است. جواد آرین مانچه ذکر شد: مسائلی کدام ممکن است رفع احتمالاً وجود خواهد داشت.

فعال سیاسی: اگر مذاکرات تا یک ماه آینده به پایان نرسد، دیگر نباید به توافق امیدوار باشیم

مناسبت ۲۴ دیروز گروهی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس در نامه ای به مقامات آرزو کرد تضمین آخرین اجتناب کرده اند سوی آمریکا در جریان مذاکرات شدند. نامه به یک معنا هشدار داد کدام ممکن است مجلس هیچ توافقی را نمی پذیرد. جاری باید دید این نامه چه ابعادی ممکن است داشته باشد؟

جواد آرین مانچ، سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر سیاسی ذکر شد: «بیش اجتناب کرده اند ۱۸۰ مشاور پارلمان کدام ممکن است تقریباً همه محسوب می شوند، نامه نوشته اند مبنی بر اینکه باید تضمین قاطعانه ای وجود داشته باشد کدام ممکن است آمریکایی ها اجتناب کرده اند برجام خارج نخواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت های شخصی را اجتناب کرده اند یکپارچه برجام ابراز کردند. انفعال آمریکا.» معتقدم این نامه حمایت اجتناب کرده اند گروه مذاکره کننده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اجتناب کرده اند نگارش آن حمایت اجباری اجتناب کرده اند مذاکره کنندگان است؛ «در هر مورد دیگر انتخاب ها مذاکرات در مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مقامات توسط خودم متعهد شدن نخواهد شد. {نمی تواند} {در این} مورد انتخاب گیری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شورای برتر ایمنی سراسری همراه خود تایید مقام معظم مدیریت انتخاب گیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان هم می دانند.»

وی یکپارچه داد: در نظر گرفته شده نمی‌کنم هیچ گروه هر دو گروهی جایگزین الگو مذاکرات تاثیری به دلیل کار داشته باشد.

وی همراه خود خاص اینکه ایران جستجو در لغو همه تحریم‌ها اجتناب کرده اند سوی آمریکایی‌ها اعم اجتناب کرده اند کسی حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقی است، ذکر شد: موضوع تولید دیگری اختلافات بین نیروهای سیاسی در آمریکاست. در صورت امضای {نتیجه نهایی} در مجلس سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنگره همراه خود ضرر مواجه نمی شود.»

وی افزود: برخی انگیزه توقف مذاکرات را روسیه می دانستند با این حال روزی کدام ممکن است روس ها موافقت شخصی را برای یکپارچه مذاکرات گفتن کردند، خاص شد کدام ممکن است این انگیزه از واقعی نیست، برخی نیز گفتن کردند کدام ممکن است تحریم های این ملت لغو شده است. سپاه پاسداران اجتناب کرده اند به نتیجه رسیدن آن جلوگیری می تنبل، چیزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند صحبت های وزیر امور خارجه شنیدیم، تنها چیزی کدام ممکن است اکنون باقی مانده آرزو آمریکاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ در پایین آمریکاست.

آرین مانچ در طولانی مدت ذکر شد: اگر مذاکرات به همان اندازه خوب ماه بلند مدت به نتیجه نرسد، نباید بیش اجتناب کرده اند حد خوش بین باشیم، از چنین وقفه ای قابل ملاحظه {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید آمریکایی ها چه تصمیمی خواهند گرفت.