سرسرا اسرائیل برای مصر در کاخ سفید: کالا F-15 به قاهره
۲ مقام ارشد دفاعی اسرائیل به اکسیوس گفتند کدام ممکن است اسرائیل اجتناب کرده اند مقامات بایدن درخواست شده است {است تا} عالی قرارداد تسلیحاتی عظیم همراه خود مصر در بازار جت های جنگنده F-15 را تصویب تدریجی. دموکرات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری خواهان اجتناب کرده اند مقامات بایدن درخواست شده است اند به همان اندازه شرایطی را برای کمک ارتش به مصر اجتناب کرده اند جمله افزایش شرایط حقوق بشر {در این} ملت تصمیم گیری تدریجی.