سرمایه گذاری آبرسانی ۱۰ روستای شادیگان نیز ریزش کرد


مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خوزستان اجتناب کرده اند اصلاح قالب آبرسانی به ۱۰ روستای شهرستان شادیجان خبر داد.

محمدرضا کرمینگاد در مراسم نوسازی قالب آبرسانی روستاهای شادیگان کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم ۱۰ فروردین ماه برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای قالب تعمیر محرومیت اجتناب کرده اند آبرسانی روستاهای خوزستان، همانطور که صحبت می کنیم سرمایه گذاری های آبرسانی بهسازی شد. به ۱۰ روستا در شهرستان شادیگان همراه خود ۴۹۰ میلیارد ریال رهن.

وی افزود: این قالب برای ادغام کردن آبرسانی به روستاهای منصوره بخش البوشباز است کدام ممکن است باند خرس محافظت این قالب ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ نفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب آن هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ خانواده اجتناب کرده اند آب شرب خوشایند بهره مند می شوند.

مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خوزستان همراه خود ردیابی به کمیت عملیاتی این سرمایه گذاری اظهار داشت: {در این} سرمایه گذاری ۳۸ کیلومتر جاده سوئیچ، جامعه dishing out، مخزن آب پاک به قابلیت ۲۰۰۰ متر تاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ۲ ایستگاه های پمپاژ در اصل کار قرار خواهد گرفت.