سرپرست اداره‌کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه‌ای خوزستان منصوب شد


  سرپرست جدید اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه‌ای خوزستان منصوب شد.

طی حکمی اجتناب کرده اند سوی داریوش امانی، معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه
راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای، محمد جولانژاد شناخته شده به عنوان سرپرست جدید اداره
کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای خوزستان راه اندازی شد شد.

  محمد جولانژاد پیش اجتناب کرده اند این در سمت معاون راهداری اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای خوزستان مشغول به ورزش بود.

علاوه بر این غلامعباس بهرامی نیا پیش اجتناب کرده اند این را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مهرماه سال ۹۶ سکان اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای خوزستان را به عهده داشت. 
 

وی اکنون همراه خود حکمی اجتناب کرده اند سوی رئیس گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه‌ای، به
عنوان سرپرست محل کار مدیریت فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز تجهیزات این گروه منصوب شد.