سعید قاسمی: لعنت خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا بر هاشمی، خاتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر رسانه‌ای آن‌هاسعید قاسمی در مراسم «خداحافظی همراه خود پیکر غیر معمول طالب‌زاده» اظهار داشت: ترور بیولوژیک پاسخ این است داد! لعنت خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا بر هاشمی، خاتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر رسانه‌ای آنها! ۴ ساله افراد را همراه خود ماسک اوج کار گذاشتید آخرش به نظر می رسد [کرونا]کار غرب بوده برای پولدار کردن خودشون را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیب دکترا