سلامت FIT | صندوق بیمه فلوریدا


صندوق بیمه فلوریدا فعالیت خود را آغاز کرده است جدید مزایای کارکنان به طور خاص برای سازمان های غیر انتفاعی فلوریدا طراحی شده است.

کارکنان شما از مأموریت شما محافظت می کنند و ما به شما در محافظت از آنها کمک می کنیم. FIT Health یک برنامه مراقبت بهداشتی کم هزینه است که برای سازمان های خدمات عمومی و سازمان های غیر انتفاعی با اشکال و اندازه های مختلف طراحی شده است و می خواهند مزایای ارائه شده به کارکنان کم باشد. ما همه چیز را از اصول اولیه تا موارد غیر منتظره پوشش می دهیم.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید!


دیدگاهتان را بنویسید