سوء تغذیه در بزرگسالی چگونه بر ذهن تأثیر می گذارد؟ : تغذیه


اگر مردی برای اولین بار در دوران نوجوانی احساس سیری می کند ، این چگونه بر هوش او تأثیر می گذارد؟

من می دانم که سوء تغذیه در نوزادان ضریب هوشی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. من می خواهم آثار سوء تغذیه در نوجوانی را بدانم. شدت و مدت سوء تغذیه چه پیامدهایی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید