سپاه فداکارانه گفتن کرده کدام ممکن است نباید این نهاد را در میل مذاکرات وین قرار دهد. / هماهنگی وین گروه ملل را در اطراف نخواهد زد


حسین امیرعبداللهیان

مناسبت ۲ حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در اظهار داشت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: به سطح هماهنگی نزدیک شده‌ایم، با این حال امتیازات مهم به سختی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به آقای مورا به همان اندازه ساعتی تولید دیگری وارد تهران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال تبادلات انجام شود. بازرسی شد.”

وی یکپارچه داد: روزی کدام ممکن است به افراد مشاوره شد روسیه {به دلیل} تحولات اوکراین این هماهنگی را به گروگان گرفته است، این موضوع در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی رسانه های غربگرا مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله همراه خود لاوروف تصمیم بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به روسیه رفتم.

آمریکایی ها نیازمند مذاکره مستقیم همراه خود ایران بودند

وی یکپارچه داد: آمریکایی ها خواهان مذاکره مستقیم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند آرزو می کنیم نماد دهیم کدام ممکن است بایدن حسن نیت دارد، ما هم گفتیم کدام ممکن است اگر حسن نیت داشتند، تحریم های ایران را لغو کنند، ما دنبال عکس نیستیم، دنبال عکس هستیم. برای کار ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود واسطه مشاوره ایم.»

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما به سطح هماهنگی نزدیک هستیم، با این حال موضوعات به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم که همچنان ادامه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به آقای مورا به همان اندازه ساعتی تولید دیگری وارد تهران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال تبادلات صورت گرفته مورد بازرسی قرار گیرد.

تصویب تحریم ها برای تعمیر تحریم ها بر عهده مجلس است

وی افزود: با اشاره به ضمانت ها، بخشی اجتناب کرده اند آن به عهده مجلس نمایندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر طبق قوانین مجلس نمایندگان به هماهنگی رسیدیم، اکنون باید گزارشی به مجلس حاضر شود کدام ممکن است در آن گفتن شود کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مجازات ها برداشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محتوای متنی، مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد خانه ضمانت هایی خواهیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله دوم مجلس به آنها خواهد داد.

امیر عبداللهیان اظهار داشت: در سطوح پایانی مذاکرات، مانع بی نظیر مذاکرات اینجا است کدام ممکن است طرف آمریکایی مطالبات شخصی را مطرح تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی اجتناب کرده اند درخواست شده است های آنها را به جوزف بورل مطرح کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او گفتم کدام ممکن است می توانیم امتیازات را هم مطرح کنیم. “

وی افزود: آنچه در جاری حاضر بر بالا آن هماهنگی نشده تعدادی از موضوع اجتناب کرده اند سوی آمریکایی‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی موضوعات مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف تذکر موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه در فاز کاری، طرف آمریکایی باید گام بردارد، طرف آمریکایی. ،” او اظهار داشت.

لزوم بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست تحریم ها

وی یکپارچه داد: موضوع بردن لیست کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجتناب کرده اند لیست زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند لیست تحریم های یکجانبه آمریکایی ها یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر ما در مذاکرات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند هلدینگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای دولتی ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله موضوع سپاه پاسداران است، با اشاره به سپاه مهم اینجا است کدام ممکن است جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت سپاه را منصفانه موقعیت امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی برای ما بدانیم.

وی یکپارچه داد: مسئولان ارشد سپاه پاسداران همه وقت به ما تذکر می دهند کدام ممکن است برای مزیت سراسری ملت هر کاری کدام ممکن است مورد نیاز است انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع سپاه را در میل قرار ندهیم، وقتی می گوییم پاسداران یعنی حاج قاسم سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم مجوز سپاه پاسداران، مسئولان، با این حال این یکی اجتناب کرده اند امتیازات بی نظیر ماست.

وی دانستن درباره مذاکرات وین اظهار داشت: ما واقعاً منتظر منصفانه هماهنگی خوشایند، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت در وین هستیم. اصلا اینطور نیست کدام ممکن است ماه ها حضور در وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده وابسته خوشایند دکتر باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی اجتناب کرده اند متخصصان وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این متخصصان نفت، موسسه مالی مرکزی، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید… . بخش‌های مربوطه در مذاکرات وین ماه‌ها اندازه می‌کشد به همان اندازه تحریم‌ها لغو شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در جستجوی هماهنگی نیستیم.

وی افزود: هدف ما در وین تعمیر حداکثری تحریم‌ها است، قطعاً کنجکاوی‌مندیم همه تحریم‌هایی کدام ممکن است از بیست و دو بهمن ۱۳۵۷ توسط آمریکایی‌ها به صورت یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسرساز اعمال شده است، لغو شود، با این حال {در این} مرحله اجتناب کرده اند مذاکرات، مذاکرات در زمینه تعمیر تحریم هایی کدام ممکن است در توافقنامه سال ۲۰۱۵ موسوم به شورای ایمنی گروه ملل متحد حاصل شد.


اصولاً بیاموزید: نکاتی دانستن درباره تحریم سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرای مذاکره احیا کردن برجام


همکاران من می خواهم برجام را برای بازگشت ملت به چرخه روال اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خصمانه می دانند

امیرعبداللهیان یکپارچه داد: در خصوص برگام اجتناب کرده اند فردای هماهنگی، حتی همکاران من می خواهم کدام ممکن است در تدوین محتوای متنی موقعیت پرانرژی داشتند، گفتند کدام ممکن است اگر این مقاله به بازنگری می شد، حتماً ایراداتی به آن است وارد شده است. این تذکر موجود است کدام ممکن است برگام باقی مانده است برای بازگشت ملت به چرخه روال اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش مساعد نیست. اگرچه تحریم‌های مختلف در بخش نفت، مشتقات نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی را لغو می‌تنبل، با این حال چرخه‌ای را در سیستم بانکی برای ما فراهم می‌تنبل کدام ممکن است برای ادغام کردن تمام ارزهای روال در سیستم بانکی علاوه بر این دلار است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آن‌ها است. اشکالاتی. اجتناب کرده اند پرگام در سال ۲۰۱۵ {در این} مورد به هماهنگی نرسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید جایگزین مناسبی برای اقدام علیه ارزهای سراسری خارج اجتناب کرده اند واحد پول دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تحمیل شود.

رئیس تجهیزات دیپلماسی افزود: ارزی غیر اجتناب کرده اند دلار در سیستم بانکی قابل در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر می توانیم نفت شخصی را با بیرون محدودیت در چارچوب توافقات اوپک بفروشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سیستم بانکی مناسب پول بدست آمده کنیم. با بیرون اینکه کسی دخالت تنبل کدام ممکن است این پول را صرف کالاهای بشردوستانه هر دو کالاهای اساسی هر دو نیازهای ملت در زمینه های مختلف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تحریم فلزات گرانبها، کشتیرانی، بنادر، کسب هواپیما، کسب عناصر هواپیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند زمینه های تولید دیگری را لغو کنیم.

هماهنگی گفتن شده در وین فراتر اجتناب کرده اند پرگام نخواهد بود

وی افزود: با این حال در آن منصفانه نقص موجود است، از ما با اشاره به تحریم های ثانویه آمریکا به صورت پل زدن صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های ثانویه آمریکا برداشته تبدیل می شود. پیشرفت قابل توجهی {در این} زمینه در جاری انجام است. به همین دلیل منصفانه محدودیت اساسی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینجا است کدام ممکن است مذاکرات ما اجتناب کرده اند دریچه پرگام همراه خود همه حدودش انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی کدام ممکن است هماهنگی در وین گفتن شود، هماهنگی اجتناب کرده اند پرگام فراتر نمی رود.

وزیر امور خارجه افزود: در واقع در مذاکرات همچنان در امتحان شده هستیم به همان اندازه در هر زمینه ای کدام ممکن است امکان دارد امتیازاتی به انگشت آوریم به همان اندازه کمتر از حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت ملت را خارج اجتناب کرده اند موانعی کدام ممکن است در فراگیر ما تحمیل شده، تامین کنیم. در بخش لغو تحریم ها همراه خود کاستی های برجام تاکنون توانسته ایم پیشرفت های چشمگیری داشته باشیم. در واقع روزی کدام ممکن است هر مذاکره ای به سطح بالا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطح پایانی منصفانه، ۲، ۴ هر دو ۵ موضوع باقی {می ماند}، طرفین محدودیت های خاص شخصی را بر بالا میز مذاکره سیاسی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه طرف تمایل دارد امتیاز بیشتری کسب تنبل. در حال حاضر ما {در این} مسیر هستیم.

ما همراه خود سه ملت اتحادیه اروپا به هماهنگی رسیده ایم

وی افزود: اگر آمریکایی ها رویکرد معقول داشته باشند، هماهنگی قابل حصول است، ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت اتحادیه اروپا بر بالا منصفانه محتوای متنی هماهنگی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقاله به نیازمند آزادی آخرین ما است.

وی اظهار داشت: چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند هماهنگی حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم به صراحت به لاوروف گفتم کدام ممکن است منتظر هیچ طرفی نخواهیم بود، اما علاوه بر این همه طرف های مذاکره باید حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی گفتن کردیم. .

وی یکپارچه داد: من می خواهم شناخته شده به عنوان رئیس پوشش خارجی به وزرای کشورهای نزدیک به آمریکا مشاوره ام کدام ممکن است در پیام هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آمریکا بدست آمده می کنیم، تضاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف موجود است. ما اجتناب کرده اند دستاوردهای هسته ای شخصی صرف تذکر نخواهیم کرد تا تلاش مقاوم داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی کنیم. اگر دوست دارید اولویت شخصی را با اشاره به امتیازات هسته ای برطرف کنید، تحریم های ظالمانه را بردارید.

فینال تحولات عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن

وی در خصوص روابط همراه خود عربستان نیز اظهار داشت: اگر بخواهیم اظهار داشت وگو همراه خود عربستان را به مرحله جدیدی اجتناب کرده اند مذاکرات سوق دهیم، باید همه جوانب را در تذکر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر موضع عربستان همراه خود این اعدام ها در عربستان بهبود پیدا نکند. شاید برای اولین بار طرف سعودی بخواهد آهسته صحبت تنبل، استقبال می کنیم همراه خود بازگشت سعودی ها به روابط روال همراه خود ایران، پیش بینی داریم عربستان موقعیت سازنده ای ایفا تنبل.

وی دانستن درباره تحولات یمن نیز افزود: سعودی ها اجتناب کرده اند ایران نیز درخواست شده است هایی برای بالا دادن به درگیری داشتند با این حال سرانجام پای میز مذاکره در جستجوی آنچه در درگیری به انگشت نیاورده بودند بودند. ما همراه خود درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه آن در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو موافق نیستیم، از یکپارچه این درگیری به نفع هیچکس نیست.

شاهزاده عبداللهیان دانستن درباره بازدید جدیدترین شخصی به سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان نیز اظهار داشت: ما در سوریه در کشتی همراه خود داعش شهدا تقدیم کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال سفرمان صحبت های فوق العاده خوبی با اشاره به دوباره کار کردن سوریه داشتیم. ما ایده ها خوبی اجتناب کرده اند افسران لبنانی بدست آمده کرده ایم کدام ممکن است ممکن است پتانسیل مالی خوبی داشته باشد. در برخی اجتناب کرده اند ملت ها قابل مقایسه با سوریه، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان، بخش شخصی فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شده است کدام ممکن است موقعیت مهمی در تحولات سازنده ایران ایفا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه انگشت اندرکاران بخش شخصی می خواهیم به این موضوع معامله با کنند. .

من می خواهم منصفانه دستیار فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات اساس در وزارت امور خارجه استفاده می کنم

وی افزود: در عین جاری مقامات جمهوری اسلامی ایران در مقامات جدید در جاری پیگیری این سیستم ای محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن برای خنثی سازی تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ثابت مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری مذاکرات شدید است. برای تعمیر تحریم ها». در سال ۱۴۰۱ آنچه مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان مانترا سال مطرح کردند، ما را در تجهیزات پوشش خارجی فوق العاده درگیر کرده است. در روزهای آتی دستیار بخش فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان را در وزارت امور خارجه منصوب خواهیم کرد به همان اندازه بتوانیم اولاً توانمندی های تحمیل شده توسط جوانانمان {در این} زمینه را دسترس در بازار جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً در زمینه حاضر کنیم. علم، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فینال نکات خوب. اجتناب کرده اند قابلیت کار با هم خارجی وزارت امور خارجه برای ارتقای قابلیت ملت نهایت استفاده را ببرید. یکی اجتناب کرده اند وظایف تولید دیگری ما در تجهیزات پوشش خارجی در راستای موضوع سال اینجا است کدام ممکن است بتوانیم افزایش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ملت را به حدی برسانیم کدام ممکن است تجهیزات دیپلماسی سهم زیادی در تحمیل جایگزین های شغلی داشته باشد.

ما شهرداری شانگهای را طراحی کردیم

به گزارش فارس، رئیس تجهیزات دیپلماسی علاوه بر این دانستن درباره عضویت دائم ایران در گروه همکاری شانگهای اظهار داشت: ما در پوشش خارجی در مقامات آقای رئیسی اجتناب کرده اند الگویی پیروی می کنیم کدام ممکن است بر مبنای پوشش خارجی متوازن، دیپلماسی پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم خوب است. همراه خود همه طرف‌ها، با این حال در میل‌های پوشش خارجی.» مورد توجه قرار گرفت به آسیا اجتناب کرده اند میل‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران است. همراه خود امتحان کنید آسیا، گام های فوق العاده مهمی در هفت ماه قبلی برداشته شده است.

وی یکپارچه داد: در حال حاضر همراه خود عضویت ایران در شانگهای قابلیت زیادی به انگشت آوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید روندی را طی کنیم به همان اندازه در ۵ ماه بلند مدت توسعه عضویت شخصی را پایان دادن کنیم. در وزارت امور خارجه، دبیرخانه شانگهای را طراحی کرده ایم کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۱ ورزش مناسب شخصی را در درجه فرستاده وزارت امور خارجه شناخته شده به عنوان مشاور هر دو دستیار وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرخانه شانگهای تحریک کردن کرد. در یک واحد سیستم جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر به کار شخصی یکپارچه خواهد داد. اوراسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکو پتانسیل های بی نظیر قلمرو ما هستند کدام ممکن است همگی ایران دارای مکان ژئوپلیتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژئواکونومیکی است. در بخش قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت یکی اجتناب کرده اند امکانات محوری قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران {در این} زمینه قابلیت های زیادی دارد. به آسیا همراه خود این توجیه کدام ممکن است ما علاقه مند به اجتناب کرده اند قاره مهم آسیا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این رویکرد کدام ممکن است قرن حاضر متعلق به آسیاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد تحولات عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران نوظهور در آسیا هستیم، مورد توجه قرار گرفت کنید.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در جهان استقلال سیاسی ۹ در بالای همه چیز غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ شرق {خواهد بود}. ما ۹ ماه آمریکا خواهیم بود، ۹ ماه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ هیچ امکانات عکس روی زمین. محافظت استقلال سیاسی ملت بر ایده قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های تحت سلطه بر نظام جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند ایده ها اساسی مورد بررسی ماست. با این حال در جایی کدام ممکن است مزیت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن برای {به حداکثر رساندن} مزیت سراسری ملت درهم آمدن است کار با هم همراه خود غرب، کار با هم همراه خود شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود آنها، همکاری مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوجانبه همراه خود احترام متقابل در پوشش خارجی متوازن است. منصفانه مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت ویژه. اجتناب کرده اند این منظر، ما به آسیا، آفریقا، آمریکا، اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرتاسر جهان ملاحظه زیادی داریم.