سیدجلال به مخلوط کردن پرسپولیس برمی‌گردد؟
مخلوط بندی کادرفنی کارکنان پرسپولیس اجتناب کرده اند تمرینات روزهای قبلی به این بوده کدام ممکن است برای ورزشی همراه خود پیکان اجتناب کرده اند سید جلال حسینی شناخته شده به عنوان شرکت کننده فیکس استفاده بشود.