شربت آنتی بیوتیک برای کودکان در حال نادر شدن است
مدیر دانشگاه علوم پزشکی اقلیم کردستان داروهای کوآموکسی کلاو، آزیترومایسین و آموکسی سیلین را که در بازار دارویی پراکنده است را از جمله انواع کمیاب طبی برشمرد و گفت: تمامی اشکال خوراکی و سوسپانسیون این مواد پزشکی. در بازار با کمبود مواجه هستند.