شرکت بیمه طلایی برای بیمه بازنشستگیوقتی صحبت از بازنشستگی می شود، بارزترین دغدغه این قشر که سال ها زحمت کشیده و دوران جوانی خود را در ادارات و کارخانه ها گذرانده اند، معیشت است. معیشت بازنشستگان یعنی هزینه های درمانی، هزینه های زندگی، اجاره خانه، هزینه ازدواج کودکان و صدها هزینه کوچک دیگر.