شهر سوس پتانسیل زیادی برای بهبود دارد


معاون سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار خوزستان ذکر شد: شهرستان شوشا در زمینه های کشاورزی، اقتصادی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی دارای قابلیت های فراوانی است کدام ممکن است باید همراه خود این سیستم ریزی دقیق وضعیت آن را اجتناب کرده اند آنچه کدام ممکن است هست بهبود داد.

بعدازظهر دوشنبه مراسم تودیع عدنان قاضی فرماندار سابق شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه محمود العیدانی سرپرست فرمان شوش همراه خود حضور مشاور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی اجتناب کرده اند افسران افسران قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی.

رضا نجاتی معاون سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار خوزستان {در این} مراسم ذکر شد: همراه خود برای بررسی دیدگاه مقامات از ما حجت الاسلام رئیسی خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص اعتبارات صحیح به این استان شاهد اقدامات خوبی برای محرومیت زدایی خواهیم بود. علاوه بر این ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال».

وی خاص کرد: شهرستان شوشا در بخش های مختلف به طور قابل توجهی کشاورزی، صنعت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی دارای قابلیت های فراوانی است کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این توانمندی ها می توان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را {در این} شهرستان متحول کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی بود.

نجاتی شکسته نشده داد: همراه خود وجود خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف بارندگی، همراه خود این سیستم ریزی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی در بخش کشاورزی می توانیم در ساخت برخی محصولات در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت پیشتاز باشیم.

وی ذکر شد: هیچ طرحی با بیرون این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دقیق نباید اجرا شود، اما علاوه بر این باید این سیستم ها کت و شلوار همراه خود خواستن قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان به طور قابل توجهی قالب های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی باشد به همان اندازه سودآور حرکت کنیم.

معاون سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار خوزستان تصریح کرد: نظام کار خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی انجام داده است با این حال گاهی مردمان جستجو در تخریب هستند.

وی افزود: بلافاصله شاهد هستیم کدام ممکن است به علومی انگشت یافته ایم کدام ممکن است جزو اولین کشورهای جهان است، معادل بحث واکسن کرونا کدام ممکن است ملت ما {در این} زمینه فروشنده واکسن شده است.

وی افزود: این موفقیت ها ثمره امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده بچه ها ایرانی است. ثمره امتحان شده همه از ما است کدام ممکن است درد ها را تحمل کرده اند.

نقی ادای احترام به شد: شهرستان شوش در زمینه های کشاورزی، اقتصادی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی قابلیت های فراوانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود این سیستم ریزی صحیح وضعیت این شهرستان بیشتر اجتناب کرده اند آنچه هست باشد.

معاون استاندار خوزستان افزود: تحت سلطه جدید شوش در ملت متولد شد. توده ها آموزش داده شده است ام کدام ممکن است محلی یعنی کل استان خوزستان، در استان خوزستان همه در یک واحد مسیر حرکت می کنیم. خوزستانی در نظر گرفته شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همه خوزستانی هستیم.

نجاتی ذکر شد: سرپرست استان شوش نیز خوزستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزارت ملت است. وی سمت معاونت فرمان باوی، فرماندار آغاجاری را برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گذر اجتناب کرده اند ادارات مختلف در استان در بخش دفاعی فعالیتی نداشت.

در زمینی پر اجتناب کرده اند چاله ورزشی کردیم

چون آن است عدنان قاضی فرماندار سابق شهرستان شوش {در این} مراسم همراه خود ردیابی به انجام ۴ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت ماهه شخصی {در این} پاسخگویی خاطرنشان کرد: مردمان در محافظت انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق اهل بیت علیهم السلام اجتناب کرده اند ما جلوتر هستند. ). ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مسئولان باید آن را اقتصاد مردمان بدانیم.

او ذکر شد: ما در یک واحد استادیوم خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تازه ورزشی نکردیم، اما علاوه بر این در ورزشگاهی پر اجتناب کرده اند خروجی ورزشی کردیم.

فرماندار سابق سوسه ذکر شد: مردمان سوس رنگین کمانی اجتناب کرده اند قبایل هستند. اختلاط باکلاس موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مشکلی {در این} زمینه {وجود ندارد}.

قاضی خطاب به رئیس جمهور جدید ایالت سوس ذکر شد: مردمان سوس قدردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم توقع هستند، با این حال حتما اجتناب کرده اند آنها دیدن کنید.

در جاری این سیستم ریزی قابلیت های جدید در شوش هستیم

محمود العیدانی رئیس جدید شهرستان شوش {در این} مراسم ذکر شد: شوش اجتناب کرده اند توانمندی های بالای باکلاس، مالی، اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برخوردار است. امتحان شده های زیادی {در این} شهر {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند این امتحان شده ها احترام می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهم کرد.

وی ذکر شد: توانمندی های جدید را در شهرستان شوش تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی می کنیم. بعد از همه نتیجه گیری این امر درهم آمدن است توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بین تمامی مجموعه های شهرستان است.

العیدانی افزود: پیش بینی داریم همراه خود رعایت انضباط، الگو شکسته نشده ماموریت های زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های جدید را شکسته نشده دهیم.

رئیس جدید شهرستان شوش ذکر شد: ممکن است همراه خود شوش غریبه نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین سفرم در سال ۸۰ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان تشکر می کنم کدام ممکن است به ممکن است اعتقاد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسئولیت خطیر را بر دوش ممکن است گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم. کدام ممکن است بنده خوشایند شهر باشم.

چندی پیش موضوع انواع سرپرست فرمان شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه اطلاعات آن در رسانه ها همراه خود تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکذیب هایی در کنار بود با این حال حالا پس اجتناب کرده اند مبارزه کردن های فراوان، تحت سلطه جدید رسما راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تحریک کردن شد.