شوخی محیط‌ساز گلوریا هاردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ ساعد سهیلیگلوریا هاردی، در مراسم اکران مردم «روز صفر»، قصد رئوس مطالب اجتناب کرده اند ورزشی ساعد سهیلی {در این} فیلم را داشت کدام ممکن است سخنانش {به درستی} دقیق نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ همسرش را در پی داشت.