شوهر زن ۴۳ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند معلولش را در یک روز واحد اجتناب کرده اند خانه خارج کرد
اجتناب کرده اند متخصصان حقوقی بپرس خواه یا نه مناسب است کدام ممکن است ممکن است بعد اجتناب کرده اند ۳۰ سال اقامت با بیرون حق اقامت کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب فرزند معلول توسط دست خوب کودک معلول باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین {نمی تواند} انگشت مرا بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱ شخص تمام حقوق بدهد؟! شخص حق طلاق دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص بر همه عامل حق دارد.