شیرها (شیرهای سنگی) مجموعه آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش سراسری در خوزستان


گروه شیرها (شیرهای سنگی) یکی اجتناب کرده اند آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار سراسری خوزستان است کدام ممکن است عجیب و غریب ترین آن به فاصله قاجاریه بازمی گردد. مجسمه های سنگی کدام ممکن است نگاه به گذشته به تعیین کنید شیر توسط ایل بختیاری تراشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مزار شیوخ نصب شده است عکس: امان صادقی حسن وند