صحبت های جنجالی دانستن درباره میدان گازی چالوسمی توان اعلام کردن کرد کدام ممکن است بیش از پنجاه نسبت نیازهای اتحادیه اروپا ها توسط این بخش تامین تبدیل می شود (اگر برآوردها مناسب باشد).