صحن علنی شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ مجلسمونتاژ علنی مجلس شورای اسلامی صبح در این زمان شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور ۲۱۱ نفر اجتناب کرده اند نمایندگان تحریک کردن شد. در عکسها روز عکس‌هایی اجتناب کرده اند صحن علنی شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی را ببینید.

تأمین: خانه ملت