صف در یک روز واحد کسب گوجه فرنگی در فیلم اهواز +محمد پولی روزنامه نگار اهوازی نوشت: خواه یا نه مغازه داران اهواز پرونده شناسایی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر ها در میدان میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار برای گرفتن گوجه صف می کشند هر دو {در سراسر} ملت اینگونه است؟ جوجه دولتی چطوره مثل اهواز در هر مکان واحد صفه؟ هر دو گوشت را اجتناب کرده اند ۲۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدو بی تجربه را اجتناب کرده اند ۷۰ رد کنید؟ هر دو افزایش ۴۰ درصدی قیمت دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات؟ عبدالرضا جمالی پور رئیس کانون وکلای دادگستری اهواز نیز کسب اطلاعات در مورد گرانی گوجه فرنگی {در این} شهرستان گفت: روزی کدام ممکن است گوجه فرنگی در برخی شهرها به کیلویی ۴۰ هزار تومان می رسد در بازارها صف کسب گوجه فرنگی بودجه تبدیل می شود. “هدف گرانی گوجه فرنگی به عراق صادر تبدیل می شود.