صنایع پتروشیمی ایران تحت فشار تحریم های جدید آمریکا قرار دارند
عدم تعادل گاز به شدت افزایش یافت و انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی اعلام کرد که برای جلوگیری از قطع گاز و جلوگیری از افت شدید تولید، گازی را که از طریق وزارت نفت با قیمت بالاتری در اختیار مشتریان قرار می گیرد خریداری می کند. همزمان، آمریکا در بیانیه جدید خود ۹ شرکت پتروشیمی، کارگزار و شرکت مستقر در مقاصد تجاری پتروشیمی ایران را تحریم کرد.