عجیب و غریب ترین بیسکویت ساز ایران درگذشترضا طحرجی، کارآفرین پیشکسوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برندگان جایزه امین ضرب درگذشت.