عمرو با معروف دبیر ستاد: جایی که حجاب و فضای رشد اقتصادی نیست!
محمد صالح هاشمی کلبکانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: همانطور که عدالت اجتماعی را در مسائل اقتصادی خلاصه نمی کنیم، امر به معروف و نهی از منکر را در عفاف و حجاب خلاصه نکنیم، بلکه در حال حاضر عفاف و حجاب در جامعه ما ضروری شده است.