عملکرد موفق در سازماندهی و ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان
شرکت بیمه سرمد به عنوان یکی از شرکت های بیمه کشور دارای قدرت سازمانی خوبی است که توانسته در تمام سال های فعالیت خود به درجه ای از رونق مالی برسد. تدوین اهداف آتی این بیمه نامه نشان می دهد که این بیمه قصد دارد در اقتصاد داخلی و بین المللی بدرخشد و در عین حال سهم بازار خود را در صنعت بیمه افزایش دهد.