عناصر کارآمد بر قوه قضائیه خوزستان شدید گرفته تبدیل می شود


رئیس قاضی خوزستان ذکر شد: همراه خود عواملی کدام ممکن است قصد تأثیرگذاری بر ادعاهای کذب را دارند به طور قابل توجهی برخورد خواهیم کرد.

علی دهقانی در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرکل دادگستری خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان وسط استان کدام ممکن است همین الان (۱۵ فروردین) برگزار شد، گفت: عنوان خوزستان همراه خود ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران درهم پیچیده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت {در این} استان برای ممکن است توفیق است.

وی افزود: امیدوارم همراه خود همکاری مسئولان ارشد خوزستان، شیوخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افرادی که جستجو در خدمت به افراد هستند، ابتدا همراه خود مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات این استان در امتداد طرف قابلیت های عظیم خوزستان شناخته شده شویم.

رئیس کل دادگستری خوزستان ذکر شد: همزمان همراه خود این سیستم ریزی ادعا شده اجتناب کرده اند سوی معاونت اول قوه قضاییه، بر ایده سند تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های دوران تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی خوزستان، این سیستم ای گروه یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مند محلی حاضر خواهیم کرد. انقلابی، بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در راستای این این سیستم ها برای تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات این استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رساندن آن به سطح جذاب.

وی همراه خود ردیابی به محورهای بی نظیر این سیستم های قضایی استان خوزستان ذکر شد: ارتباط نظام مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه همراه خود افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت روابط نهایی در این سیستم به گونه ای است کدام ممکن است هر شخص خاص اعم اجتناب کرده اند شاکی هر دو متهم در اتصال همراه خود قوه قضائیه معامله با تبدیل می شود. کرامت، کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارباب رجوع پاسخ آموزشی قانع کننده ای بدست آمده می تدریجی.

دهقانی افزود: بر معامله با به سوابق داده ها نظارت خواهیم کرد به همان اندازه قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قواعد تحت سلطه بر رسمیت به بهتر از نحو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمامی سطوح رعایت شود. هر چیزی کدام ممکن است قیمت برای مشاوره سالن دادگاه را افزایش دهد هر دو مانع هر دو مخدوش توسعه دقیق دادرسی شود باید لغو شود. ما همراه خود افرادی که همراه خود ادعاهای نادرست جستجو در اعمال تأثیر می گذارد هستند، قاطعانه برخورد می کنیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان همراه خود ردیابی به تحمیل تجهیزات ویژه نظارت بر جرایم خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مجازات، ذکر شد: پرونده های معوق باید سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت مورد نیاز را تصمیم گیری کنند. در برخورد همراه خود فساد ۲ رویکرد برای شدید تکل همه مظاهر فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد پیشگیرانه همراه خود کمک همه مدیران موجود است. مدیران سعی می کنند همراه خود نظارت بر نهادهای نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی شخصی، مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستانه های شریر را ببندند.

وی همراه خود تاکید بر همکاری در حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان خاطرنشان کرد: امتحان شده برای کاهش پرونده‌های وارده به مراجع قضایی، کاهش مجرمان، کاهش توسل به حبس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اشیا حیاتی حمایت اجتناب کرده اند ضابطان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی برای تشکیل پرونده. ایمنی، استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم.» ایمنی در برخورد همراه خود اشرار اخلالگران نظم نهایی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند این سیستم های توسط دست تجزیه و تحلیل است.

دهقانی همراه خود ردیابی به وظایف مختلف دادستان کل ملت به دادستان کل جدید وسط استان خوزستان ذکر شد: محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به حقوق عامه، ورود مطالبات نهایی، نظارت بر اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر کار کردن مدیران اطمینان حاصل شود که وظایف شخصی را انجام دهند. تکالیف قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود مهجوریت: حقوق شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت از حداکثر بر برخورد همراه خود مخلان نظم نهایی اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دادستان جدید اهواز پیش بینی {می رود}.