عواقب ترور برادر متروپل
شاید چون خود عبدالباقی را تصاحب نکردند یا مرگ او را باور نکردند – علیرغم پخش گزارش های تلویزیونی از سردخانه و تشییع جنازه – عده ای می خواستند مطمئن شوند که این خانواده نیز از دست رفته است. اما دستاورد این حمله در حالی که چوبه دار در انتظار قاتلان است و اگر یکی از قربانیان متروپلیس باشند، بار دیگری بر دوش خانواده خواهند گذاشت؟