عواقب جدی شعبده بازی دولت اقتصادی
در حال حاضر ناکارآمدی ساختاری، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و ناکارآمدی کلی نظام تامین اجتماعی کشور موج گسترده ای از اعتراض بازنشستگان را به دنبال داشته است. حالا شما فرض کنید با کاری که دولت شروع کرده تکلیف بنگاه های بزرگ دولتی چه می شود؟ این بدان معناست که کارکنان آنها تحت تأثیر این شرایط به بسیاری دیگر از افراد ناراضی اقتصادی می پیوندند.