فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران: بدون در نظر گرفتن برای سپاه چه اتفاقی می‌افتد، تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند


راب پولی، مشاور ویژه آمریکا در امور ایران، در جریان مذاکرات وین اظهار داشت کدام ممکن است هر اتفاقی برای سپاه بیفتد، یک بار دیگر تحریم های زیادی موجود است.

سرقت مالی

مناسبت ۲ مشاور ویژه آمریکا در امور ایران ادعا کرد کدام ممکن است سپاه پاسداران در چارچوب تحریم ها باقی خواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همراه خود هماهنگی هسته ای منحصر به فرد است. رابرت پولی همراه خود ردیابی به مذاکرات وین اظهار داشت: اگر ایران این سیستم هسته ای شخصی را افتادگی تدریجی، تحریم ها را لغو خواهد کرد.
رابرت پولی در نشست دوحه اظهار داشت: «بدون در نظر گرفتن برای سپاه چه اتفاقی بیفتد، متنوع اجتناب کرده اند تحریم ها باقی خواهند ماند.

وی تاکید کرد کدام ممکن است تصمیمی برای بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست تحریم ها نگرفته ایم. پولی آوود: مشخص نیستم هماهنگی هسته ای همراه خود ایران قریب الوقوع باشد. او هم اظهار داشت مدتی پیش او رفتیم [احیای برجام]نزدیک شدم

رابرت پولی علاوه بر این تاکید کرد کدام ممکن است این می تواند یک هماهنگی هسته ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تحریم ها را لغو می کنیم. این هماهنگی برای پرداختن به موضوعات تولید دیگری شبیه پوشش قلمرو‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تحریم‌ها نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانیم مشخص باشیم کدام ممکن است مقامات بلند مدت با توجه به هماهنگی ایران چه خواهد کرد.

مشاور ویژه آمریکا در امور ایران علاوه بر این اظهار داشت با بیرون ملاحظه به نتیجه هماهنگی هسته ای، ما به همکاری همراه خود کشورهای قلمرو برای کاهش فشار شکسته نشده خواهیم داد.


اصولاً بیاموزید: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوعدوستانه ادعا می تدریجی کدام ممکن است این نهاد در مذاکرات وین در انتخاب قرار نخواهد گرفت/هماهنگی وین اجتناب کرده اند برجام فراتر نخواهد سر خورد.


حسین امیرعبداللهیان دیروز همراه خود ردیابی به وضعیت بالقوه سپاه پاسداران در دوران تحریم، اظهار داشت: موضوع بردن لیست کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجتناب کرده اند لیست زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند لیست تحریم های یکجانبه آمریکایی ها یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است امتیازات ما، موضوعات بی نظیر در مذاکرات، برخی هلدینگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای دولتی ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امتیازات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: با توجه به سپاه پاسداران، مهم اینجا است کدام ممکن است جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت سپاه را در تذکر بگیریم. منصفانه موقعیت امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی برای ما.»

وی شکسته نشده داد: مسئولان ارشد سپاه همواره به ما تذکر می دهند کدام ممکن است هر کاری برای چیز خوب در مورد سراسری ملت مورد نیاز است انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع سپاه را در انتخاب قرار ندهیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی می‌گوییم سپاه یعنی حاج قاسم سلیمانی، علی‌رغم اجازه مسئولان سپاه، این یکی اجتناب کرده اند امتیازات بی نظیر ماست.