فرمانده لژیون: فکر می کردند به راحتی می توانند رژیم را سرنگون کنندسردار سلامی گفت: در اتفاقات اخیر دشمنان به معنای واقعی کلمه با تمام ذخایر و توان خود به میدان آمدند و تمام پس انداز خود را خرج کردند اما نه تنها نتیجه ای نگرفتند بلکه عملکردشان نتیجه عکس داد. گفت: همه عصبانی بودند، صدمه دیده بودند و فکر می کردند که می توانند نظام را براندازند و فکر می کردند که این اتفاق به راحتی می افتد.